Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội
10:29, 10/06/2024
Nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là một trong những nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội”. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025". Với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực; tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.