Giáo dục

Quỳnh Lưu: Tuyển dụng đặc cách và tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023

18:37, 19/06/2023
Căn cứ Công văn số 4421/UBND-TH ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về cơ cấu, chức danh, vị trí, số người được tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị và các quy định liên quan, UBND huyện Quỳnh Lưu thông báo tuyển dụng đặc cách và tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023.
 

Điều kiện, tiêu chuẩn chung đăng ký dự tuyển, tiếp nhận

Người có đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo từng vị trí việc làm nêu trên, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển, tiếp nhận như sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng; có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc.

- Riêng đối với tiếp nhận viên chức: Yêu cầu người đề nghị tiếp nhận là viên chức giáo viên, có trình độ đào tạo, công tác ở vị trí việc làm phù hợp, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn để tiếp nhận viên chức.

- Riêng đối với dự tuyển đặc cách viên chức giáo viên mầm non: Yêu cầu người dự tuyển phải hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không trong thời gian 12 tháng thi hành kỷ luật, tính đến ngày nhận hồ sơ dự tuyển.

Đối với giáo viên mầm non hợp đồng của huyện dự tuyển viên chức: Yêu cầu người dự tuyển được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian công tác.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; + Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

Hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức tuyển dụng, phí tuyển dụng viên chức

Hồ sơ dành cho thí sinh đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm;

- Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4/6 trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với thí sinh dự tuyển vào chức danh viên chức giáo viên tiếng Anh tiểu học;

- Giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được quy định tại Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

- 03 phong bì thư, dán tem, ghi rõ địa chỉ nơi nhận của người dự tuyển.

Hồ sơ được đựng trong túi đựng hồ sơ, xếp theo thứ tự nêu trên.

Hồ sơ dành cho thí sinh đăng ký dự tuyển đặc cách viên chức giáo viên mầm non

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

b) Sơ yếu lý lịch viên chức theo mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ, có xác nhận của đơn vị nơi công tác; c) Bản sao chứng thực văn bằng và bảng điểm kết quả học tập;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ;

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng theo Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

f) Quyết định hợp đồng của UBND huyện Quỳnh Lưu (chứng thực);

g) Các hợp đồng lao động ký với Hiệu trưởng từ khi bắt đầu công tác đến nay (chứng thực);

h) Bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội của cá nhân do cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện cấp (chứng thực);

i) Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của Hiệu trưởng trường học nơi đang công tác;

k) Thành tích đạt được trong công tác (nếu có);

1) 03 phong bì thư, đã dán tem, có ghi rõ địa chỉ nơi nhận của người dự tuyển;

Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ, tất cả các giấy tờ trên đựng trong 02 túi đựng sơ, xếp theo thứ tự nêu trên.

Hồ sơ dành cho người đề nghị tiếp nhận viên chức

a) Đơn xin thuyên chuyển công tác của viên chức;

b) Bản tự nhận xét, đánh giá của người đề nghị tiếp nhận trong thời gian công tác 03 năm gần nhất về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kết quả xếp loại từng năm học; các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của Hiệu trưởng trường học nơi đang công tác;

c) Văn bản đồng ý cho liên hệ thuyên chuyển công tác của cấp có thẩm quyền nơi công tác;

d) Bản sơ yếu lý lịch viên chức theo mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ đề nghị tiếp nhận, có xác nhận của Hiệu trưởng trường học nơi đang công tác;

đ) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí đề nghị tiếp nhận;

e) Bản sao có chứng thực Quyết định tiếp nhận, tuyển dụng lần đầu; quyết định công nhận hết tập sự;

g) Bản sao có chứng thực quyết định lương và thâm niên nhà giáo hiện hưởng nếu có;

h) Bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội của cá nhân do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện xác nhận (chứng thực);

i) Bản sao, chứng thực Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên, các thành tích đạt được trong quá trình công tác (nếu có) theo quy định.

k) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ đề nghị tiếp nhận;

1) 02 phong bì thư, đã dán tem, có ghi rõ địa chỉ nơi nhận của người đề nghị tiếp nhận.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, tất cả các giấy tờ trên đựng trong 01 túi đựng hồ sơ, xếp theo thứ tự nêu trên.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, tiếp nhận

Người đăng ký dự tuyển, tiếp nhận nộp hồ sơ tại địa chỉ: Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu, khối 3, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (số điện thoại: 02383641257).

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, tiếp nhận (30 ngày): Từ ngày 20/6/2023 đến ngày hết ngày 20/7/2023.

Thí sinh đăng ký dự tuyển, tiếp nhận phải kê khai đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ của mình; trường hợp khai không đúng, không đầy đủ thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng; trường hợp đã có quyết định tuyển dụng viên chức sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

Phí dự tuyển, tiếp nhận viên chức: 500.000 đồng/người.

Nội dung và hình thức tuyển dụng

- Hình thức tuyển dụng: Gồm có xét tuyển hoặc xét tuyển đặc cách hoặc tiếp nhận viên chức theo từng vị trí dự tuyển, tiếp nhận nêu trên.

- Nội dung:

Xét tuyển, xét tuyển đặc cách viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Phỏng vấn.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ của thí sinh dự tuyển.

- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Thang điểm: 100 điểm.

- Nội dung tiếp nhận viên chức: Thực hiện tương tự như xét tuyển viên chức.

Dự kiến thời gian, địa điểm phỏng vấn: Tháng 8 năm 2023, tại Trung tâm chính trị huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện