Pháp luật

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

14:55, 05/06/2024
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về mọi mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, năng lực chuyên môn, chuẩn mực đạo đức, lối sống,...
Sở Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thị xã Hoàng Mai.
Sở Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thị xã Hoàng Mai.

Ngày 4/6, UBND tỉnh có Chỉ thị số 20 /CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh và chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu chủ động của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ, kịp thời, vẫn còn trường hợp chậm tham gia ý kiến hoặc không thể hiện rõ chính kiến, kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc, giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gây cản trở công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Để tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, người dân và doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp:

a) Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương,...

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về mọi mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, năng lực chuyên môn, chuẩn mực đạo đức, lối sống,... của bản thân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan mình.

b) Tiếp tục rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy trình phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền theo sát tình hình thực tế, phù hợp, đúng năng lực sở trường; cá thể hoá trách nhiệm trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Thực hiện cải cách hành chính, cải cách công vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp phải đảm bảo thực chất, hiệu quả.

c) Trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; khắc phục tình trạng chậm triển khai các nội dung chỉ đạo điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh; chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong chương trình công tác của UBND tỉnh đảm bảo đúng quy trình, chất lượng và tiến độ; trường hợp có khó khăn, vướng mắc dẫn tới chậm xử lý theo tiến độ được giao hoặc đề xuất điều chỉnh tiến độ/rút khỏi chương trình công tác thì phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình rõ lý do, cam kết mốc thời gian hoàn thành.

d) Đối với việc tham mưu xử lý, giải quyết công việc:

- Cơ quan chủ trì phải chủ động xử lý và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khi giải quyết công việc. Không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan mình sang cơ quan khác. Trong quá trình phối hợp, chỉ lấy ý kiến các cơ quan liên quan trực tiếp đến nội dung trình. Cơ quan được lấy ý kiến phải trả lời đúng thời hạn, có quan điểm, chính kiến rõ ràng và chịu trách nhiệm đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý; trường hợp còn có các nội dung vướng mắc, cần nêu rõ phương án xử lý để tháo gỡ vướng mắc. Trường hợp quá thời hạn mà cơ quan được lấy ý kiến chưa trả lời, cơ quan chủ trì tổng hợp báo cáo rõ trong hồ sơ trình cấp có thẩm quyền. Những vấn đề còn ý kiến khác nhau, Thủ trưởng cơ quan chủ trì phải đề cao trách nhiệm cá nhân, chủ động làm việc trực tiếp với Thủ trưởng cơ quan có ý kiến khác để trao đổi, thống nhất trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn bản tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phải đầy đủ hồ sơ, đảm bảo chất lượng, nêu rõ chính kiến, đúng thẩm quyền xử lý và đảm bảo theo quy định của pháp luật. Yêu cầu người đứng đầu trực tiếp ký trình (trường hợp đi vắng được uỷ quyền cho cấp phó) đối với các văn bản: trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương (trừ các văn bản góp ý có nội dung đơn giản); tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định; các nội dung về quy hoạch (kể cả điều chỉnh quy hoạch), kế hoạch, chương trình, Đề án; chủ trương đầu tư các dự án (kể cả điều chỉnh, gia hạn, thu hồi,...); chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy; công tác cán bộ, biên chế, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các nội dung quan trọng khác.

- Đối với các văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi văn bản tới các sở, ngành chuyên môn (theo chức năng, nhiệm vụ được giao) thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tránh việc gửi vượt cấp.

đ) Quyết tâm, quyết liệt giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không đáp ứng yêu cầu công việc, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung; phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng chậm trễ, phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

e) Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương khi tham dự các cuộc họp, đúng thành phần, không vắng mặt nếu không có lý do chính đáng; trường hợp không thể tham dự, phải báo cáo và được chủ trì đồng ý thì cử người có đủ thẩm quyền, khả năng đáp ứng nội dung và yêu cầu tham dự họp. f) Thực hiện nghiêm bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ theo đúng quy định. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu tại Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 21/5/2024 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Thanh tra tỉnh tăng cường quản lý, chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra hoạt động công vụ theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

3. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh khi nhận được văn bản trình của các cơ quan, đơn vị không đảm bảo yêu cầu của Chỉ thị này, tối đa trong 02 ngày làm việc, có văn bản trả các hồ sơ, tờ trình cho các cơ quan, đơn vị; nếu vi phạm lần 1 thông báo nhắc nhở, lần 2 tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê bình người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó, đồng thời gửi Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp.

4. Sở Nội vụ

a) Nghiên cứu, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. b) Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động công vụ. Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Theo dõi, tổng hợp danh sách người đứng đầu các cơ quan, đơn vị bị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê bình để báo cáo tại cuộc họp đề xuất đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, người đứng đầu hàng năm.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nội dung Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng một lần báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.
 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện