Thời sự - Chính trị

Điều chỉnh kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

18:04, 09/05/2021
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An có Thông báo số 73 về việc Điều chỉnh kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 2026 đảm bảo phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid -19.
Các ứng cử viên HĐND tỉnh khoá XVIII thuộc đơn vị bầu cử số 1.

Ngày 23/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-MTTQ-BTT về tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri để vận động bầu cử. Thực hiện Hướng dẫn số 61/HD-MTTW-BTT ngày 04/5/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Coid - 19; Công văn số 96/UBBC ngày 04/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19 trong hội nghị tiếp xúc cử tri và từ tình hình diễn biến dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh điều chỉnh việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; có sự trao đổi, thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử và Ủy ban bầu cử cùng cấp về số lượng hội nghị và hình thức vận động. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. | 2. Bảo đảm người ứng cử được tiếp cận rộng rãi với cử tri và bảo đảm bình đẳng giữa những người ứng cử bằng các hình thức phù hợp, không trái với quy định của pháp luật, không vi phạm những điều cấm trong vận động bầu cử.

3. Bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của tỉnh.
II. SỐ LƯỢNG, HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN VÀ THỜI GIAN

1. Về số cuộc tiếp xúc

1.1. Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội:

- Các huyện: Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu và thành | phố Vinh mỗi địa phương 2 cuộc, tổ chức tại 2 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh;

- Các huyện, thị còn lại mỗi địa phương tổ chức 1 cuộc, trừ các huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Anh Sơn và thị xã Cửa Lò đã tổ chức xong.

1.2. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh:

Mỗi đơn vị bầu cử tổ chức 2 cuộc, trừ các huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, thị xã Cửa Lò, Yên Thành (đơn vị bầu cử số 6), thành phố Vinh (đơn vị bầu cử số 1) đã tổ chức xong. Riêng huyện Quỳnh Lưu, mỗi đơn vị | bầu cử 1 cuộc, hình thức hội nghị trực tuyến.

2. Hình thức tổ chức hội nghị

2.1. Yêu cầu về tổ chức và người tham dự hội nghị dự:

- Bố trí hội trường, phòng họp phù hợp theo điều kiện của địa phương.

- Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử | dụng tại khu vực ra vào, bố trí đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh.
- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho đại | biểu, cử tri tham gia hội nghị.

- Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng vào thùng đựng chất thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV- 2”.

- Bố trí lực lượng đón tiếp, giám sát và đề nghị tất cả những người dự Hội nghị mang khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi vào họp.

- Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

2.2. Các hình thức vận động:

(1) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, như: phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử của các tổ chức phụ trách bầu cử, niêm yết, in gửi, đăng tải về chương trình hành động và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến địa bàn khu dân cư, hộ gia đình và cử tri.

Địa phương thực hiện: Thị xã Hoàng Mai

(2) Tổ chức hội nghị trực tuyến Địa phương thực hiện: huyện Quỳnh Lưu.

(3) Tổ chức hội nghị trực tiếp

Địa phương thực hiện: Các huyện, thành, thị còn lại, trừ các đơn vị đã tổ chức xong theo mục II.1 ở trên.

3. Thành phần hội nghị cử tri:

Thực hiện theo Kế hoạch số 61/KH-MTTQ-BTT ngày 23/4/2021. Việc lựa chọn, mời cử tri cử tri tham dự cần đảm bảo tính đại diện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể ở tất cả các địa phương trong đơn vị bầu cử (các đại cử tri). 4. Thời gian tổ chức hội nghị

Có phụ biểu chi tiết kèm theo Trên đây là Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử trị, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid -19.

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị chủ động, linh hoạt tổ chức, triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ tổ chức | bầu cử theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp có phát sinh tình huống đột xuất, báo cáo ngay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để kịp thời xử lý...

 


 

NTV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện