Thời sự - Chính trị

Triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tình hình mới

17:23, 14/01/2022
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 325/UBND-VX, gửi các Sở, ban ngành; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; UBND các huyện, thành, thị, về việc triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong tình hình mới.

Công văn nêu rõ:

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP 2021 ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 4800/QĐ-BYTngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, trên nguyên tắc tuân thủ các hướng dẫn phòng, chống dịch và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là Cơ sở sản xuất kinh doanh- CSSXKD) phù hợp với tình hình dịch tại địa phương; Trên cơ sở Tờ trình số 6648/SYT-NVY ngày 31/12/2021 và Công văn số 1794/KKT-DNLĐ ngày 22/12/2021 của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Điều chỉnh nội dung về xét nghiệm cho người lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại mục 4 (Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ) - Phần II của Quy định tạm thời một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Nghệ An.

2. Giao Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các CSSXKD trong phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD; báo cáo, đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

b) Yêu cầu CSSXKD trong phạm vi quản lý cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại nơi làm việc và nơi lưu trú; quản lý các yếu tố dịch tễ và các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh của người lao động; phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Vinh, chính quyền địa phương kịp thời khoanh vùng, áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.

c) Đầu mối phối hợp Sở Y tế tổ chức hướng dẫn, tập huấn công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và nơi lưu trú cho các đối tượng là nhà quản lý, y tế doanh nghiệp, người lao động theo quy định hiện hành.

d) Chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi quản lý xây dựng và triển khai thực hiện các phương án phòng, chống dịch COVID-19 đã xây dựng.

2. Giao Sở Y tế

a) Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Vinh hướng dẫn các cơ sở sản xuất xây dựng, thực hiện các phương án phòng, chống dịch COVID-19.

b) Phối hợp kiểm tra, giám sát hướng dẫn CSSXKD xử lý, khắc phục ngay các hạn chế, tồn tại có thể ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch tại CSSXKD và huyện, thị xã, thành phố Vinh; phối hợp đánh giá nguy cơ, xử lý các tình huống liên quan phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD; cung cấp số điện thoại đường dây nóng, đầu mối liên hệ để các CSSXKD và người lao động được biết, hỗ trợ khi cần thiết.

c) Phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vinh hướng dẫn, tập huấn đối với quản lý, y tế doanh nghiệp, người lao động có nhu cầu tập huấn công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xét nghiệm SASR-CoV2 theo quy định.

3. Giao Các Sở, ban, ngành: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý các vấn đề liên quan đến xét nghiệm SARS-CoV-2 và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD.

4. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh:

a) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các CSSXKD trong phạm vi quản lý (ngoài khu công nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD; báo cáo, đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

b) Phối hợp với Sở Y tế, Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các vấn đề liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD đóng trên địa bàn; hỗ trợ đánh giá nguy cơ và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh tại CSSXKD.

 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện