Thời sự - Chính trị

Thị ủy Thái Hòa quán triệt chuyên đề năm 2022 và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

15:08, 03/08/2022
Sáng 3/8, BTV Thị ủy Thái Hòa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chuyền đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tới đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, quán triệt nội dung cốt lõi tác phẩm “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 28 bài viết, diễn văn, phát biểu 464 trang. Đây là công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc, những phát triển sáng tạo riêng của Đảng ta về mô hình Chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, các đại biểu còn được quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ"; triển khai một số điểm mới cốt lõi của Quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã quán triệt tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã quán triệt tại hội nghị.

Đây là những nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, nhằm góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đồng thời đồng lòng, quyết tâm đưa Thái Hòa sớm trở thành đô thị trung tâm của vùng Tây Bắc Nghệ An.

 
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 

Dịp này, Thị ủy Thái Hòa cũng tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Khen thưởng 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021.

Hải Yến - Hoàng Long

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện