Thời sự - Chính trị

Từ 10/7, Nghệ An dừng việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ Bảy hàng tuần

11:32, 18/06/2024
Ngày 15/6/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã ký Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND ngày 11/9/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Quyết đính số 45 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2024, bãi bỏ toàn bộ nội dung Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND ngày 11/9/2010 của UBND tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

UBND tỉnh giao các Sở, ngành, địa phương có liên quan thông báo đến tổ chức, cá nhân biết và triển khai thực hiện các nội dung sau:

Dừng tiếp nhận và trả kết quả bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp vào thứ Bảy hàng tuần.

Việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính vào thứ Bảy hàng tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, ngành Trung ương; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quyết định số 15 của UBND tỉnh Nghệ An.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện