Thời sự - Chính trị

Nghệ An quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khóa XIII

20:32, 08/08/2022
Chiều 8/8, BTV Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt, triển khai thực hiện NQ số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “ đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt nội dung Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. 

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt những nội dung chính NQ số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12 của BTV Tỉnh ủy. Trên tinh thần kế thừa và phát triển các nội dung có tính nguyên tắc, những thành tựu cơ bản gắn với yêu cầu cao hơn của giai đoạn phát triển mới, Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này nhấn mạnh: bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Nội dung được nhấn mạnh, có tầm quan trọng đặc biệt trong Nghị quyết là: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của lực lượng Công an.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Nghệ An quán triệt nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Cùng với đó là phải ưu tiên các nguồn lực để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn kỷ cương, trật tự xã hội trong giai đoạn mới. Nghị quyết tiếp tục khẳng định Công an nhân dân là "Lá chắn" và "Thanh bảo kiếm" bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21.

Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Nghị quyết xác định rất rõ mục tiêu tổng quát là: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, mang bản chất của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại. 

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận hội nghị. 

Về nhiệm vụ và giải pháp, Nghị quyết lần này đề ra các nhóm vấn đề gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng Công an nhân dân; Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"; Đổi mới công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy, tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về Công an nhân dân; Xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế hoạt động, phối hợp của lực lượng Công an nhân dân; Bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, trang bị hiện đại, đồng bộ; Đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; Tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và bối cảnh tình hình mới. 

 

Xuân Hướng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện