Tin tức - Sự kiện

Đoàn kết – Tư tưởng cốt lõi trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

18:18, 10/05/2020
Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu mà Người để lại cho Đảng và dân tộc Việt Nam. Hơn 50 năm đã trôi qua nhưng tính đúng đắn và giá trị to lớn của những lời Người căn dặn trong Di chúc vẫn còn mang tính thời sự, đặc biệt là đối với vấn đề củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân.
Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu mà Người để lại cho Đảng và dân tộc Việt Nam. 

Là Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Trong phần “Trước hết nói về Đảng”, Người viết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.”

Chia sẻ của thầy Trần Trung Hiếu – Giáo viên Sử Trường THPT chuyên Phan Bội Châu: "Tôi ấn tượng nhất từ đoàn kết, vấn đề đoàn kết hiện nay luôn luôn vẹn nguyên giá trị. Bác Hồ có câu nói nổi tiếng đúc kết từ thời Hùng Vương dựng nước, đúc kết từ thế giới đến Việt Nam ‘Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết; Thành công, Thành công, Đại thành công’. Điều đó cắt nghĩa vì sao trong tác phẩm Di chúc của Bác có 8 lần nhắc đến từ đoàn kết”.

Đoàn kết – Tư tưởng cốt lõi trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng cốt lõi trong Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó chính là tư tưởng đoàn kết, đây cũng là sự kết tinh của Người trong suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng. Ngoài đoàn kết trong Đảng, trong Di chúc của Bác cũng nhấn mạnh đến đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý trực tiếp thăm hỏi, trao hỗ trợ "Nhà đại đoàn kết" cho hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

“Đoàn kết trong Di chúc của Bác nói trên mấy hướng. Điều mong muốn cuối cùng của Bác “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết nhất trí”. Về Đoàn kết, Bác đề cập đến thời điểm, nội dung khác nhau nhưng chúng ta có thể thấy đoàn kết là một nội dung rất quan trọng, là động lực trong vấn đề xây dựng Đảng và trong vấn đề xây dựng đất nước sau này”, PGS - TS Bùi Đình Phong - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ.

Thấm nhuần tư tưởng và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã phát huy cao độ vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc, luôn gắn đoàn kết trong đảng với đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Nhờ đó, Đảng đã quy tụ và phát huy được sức mạnh toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đất nước mà nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

“Tư tưởng đoàn kết là cái cốt lõi trong di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và quyết định đến mọi sự thành công. Chính đoàn kết trong đảng là cốt lõi, là hạt nhân quyết định đến sự thành công trong điều kiện VN chúng ta đang hội nhập sâu rộng với thế giới. Tư tưởng Đại đoàn kết trong di chúc của Bác và trong cả cuộc đời của Người đã quyết định, đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, ông Bùi Đình Sâm – Nguyên Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chia sẻ thêm.

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người và hơn 50 năm Người đã đi xa, nhưng tư tưởng đại đoàn kết trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, tỏa sáng, soi đường cho dân tộc ta vững bước trên con đường phát triển vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”./.

Mai Hương – Ngọc Mai – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện