Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Phong trào thi đua yêu nước được triển khai toàn diện, sâu rộng trên các lĩnh vực

07:55, 07/08/2020
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An được phát động và triển khai một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh. 

Phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến 188 đại biểu là anh hùng lực lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, chiến sỹ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được Đại hội thi đua yêu nước các cấp, các ngành tôn vinh, lựa chọn. 

Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc  Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020.

Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh Thi đua yêu nước là mục tiêu, động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng thi đua yêu nước đó của Người mãi mãi soi sáng, dẫn đường cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Trung thông tin: trong 5 năm qua, Phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biển tích cực, ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều gương người tốt việc tốt. Các phong trào thi đua yêu nước đã được phát động và triển khai một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp được kiện toàn, củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả. Các cơ quan thông tin truyền thông đã chú trọng tuyên truyền, biểu dương những người tốt việc tốt, cách làm hay trong các phong trào thi đua. Chất lượng công tác khen thưởng ngày càng được nâng lên, đã kịp thời tôn vinh khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, có tác dụng kịp thời trong giáo dục, động viên, nêu gương học tập.

Toàn cảnh Đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được trong Phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua cũng như những bất cập, tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân đạt được và nguyên nhân tồn tại; biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc.

"Đại hội cũng sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2020- 2025, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An một cách bền vững. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự nghiệp đổi mới trên quê hương Xô viết, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng đất nước ta hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh" - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Hiến Chương - Thùy Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm