Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đoàn kết – Tư tưởng cốt lõi trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

15:06, 18/08/2019
Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tài sản vô cùng quý báu mà Người để lại cho Đảng và dân tộc Việt Nam. Năm mươi năm đã trôi qua nhưng tính đúng đắn và giá trị to lớn của những lời Người căn dặn trong Di chúc vẫn còn mang tính thời sự, đặc biệt là đối với vấn đề củng cố và phát huy sự đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân.
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh tư liệu)
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh tư liệu)

Là Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Trong phần “Trước hết nói về Đảng”, Người viết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Thầy Trần Trung Hiếu – Giáo viên Sử, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chia sẻ: Tôi ấn tượng nhất từ đoàn kết, vấn đề đoàn kết hiện nay luôn luôn vẹn nguyên giá trị. Bác Hồ có câu nói nổi tiếng đúc kết từ thời Hùng Vương dựng nước, đúc kết từ thế giới đến Việt Nam "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”. Điều này cắt nghĩa vì sao trong tác phẩm Di chúc của Bác, Bác 8 lần nhắc đến từ đoàn kết.

Bà con vùng núi Con Cuông vui Ngày hội đoàn kết.

Tư tưởng cốt lõi trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó chính là tư tưởng đoàn kết, đây cũng là sự kết tinh của Người trong suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng. Ngoài đoàn kết trong Đảng, trong di chúc của Bác cũng nhấn mạnh đến đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

PGS - TS Bùi Đình Phong - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ thêm: Đoàn kết trong di chúc của Bác nói trên mấy hướng. Và điều mong muốn cuối cùng của Bác “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết nhất trí”. Vậy về Đoàn kết, Bác đề cập đến thời điểm, nội dung khác nhau nhưng chúng ta có thể thấy đoàn kết là một nội dung rất quan trọng, là động lực trong vấn đề xây dựng Đảng và trong vấn đề xây dựng đất nước sau này.

Thấm nhuần tư tưởng và thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã phát huy cao độ vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc, luôn gắn đoàn kết trong đảng với đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Nhờ đó, Đảng đã quy tụ và phát huy được sức mạnh toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đất nước mà nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Chia sẻ với phóng viên, ông Bùi Đình Sâm – Nguyên Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lý giải: Tư tưởng đoàn kết là cái cốt lõi trong di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và quyết định đến mọi sự thành công. Chính đoàn kết trong Đảng là cốt lõi, hạt nhân quyết định đến sự thành công trong điều kiện Việt Nam chúng ta đang hội nhập sâu rộng với thế giới. Tư tưởng Đại đoàn kết trong di chúc của Bác và trong cả cuộc đời của Người đã quyết định, đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Năm mươi năm đã trôi qua, tư tưởng đại đoàn kết trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, tỏa sáng, soi đường cho dân tộc ta vững bước trên con đường phát triển vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Mai Hương – Ngọc Mai – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm